ព័ត៌មានជាតិ

ធនាគារពិភពលោកយល់ព្រមលើ​ឥណទាន៩៣លានដុល្លារសម្រាប់​គម្រោង​មួយនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារ​ពិភពលោក បាន​អនុម័ត​ឥណទាន ៩៣លានដុល្លារ​ពី​សមាគម​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ (IDA) សម្រាប់​ «គម្រោង​បែងចែក​ដី​ដើម្បី​សង្គម​កិច្ច និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ជំហាន៣ (LASED III)» នៅកម្ពុជា។ គម្រោង​នេះ នឹង​ជួយ​បង្កើន​សុវត្ថិភាព​សិទ្ធិ​កាន់កាប់​ដីធ្លី និង​ការទទួលបាន​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង​សេវា​កសិកម្ម និង​សង្គម​សម្រាប់​ប្រជាជន​ក្រីក្រ​គ្មានដី និង​សហគមន៍​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​នៅកម្ពុជា។

សូមអាន​បន្ថែម​ក្នុងសេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មានខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *